Trò chơi văn hóa là một phần nằm trong tổng thể trò chơi cuộc sống