光武 《天下英雄》《正大光明》

Thiên hạ anh hùng

Chính đại quang minh

Hành hiệp trượng nghĩa

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt

Ôn cố nhi tri tân

Đạo lý của kẻ mạnh

Kẻ anh hùng trong thiên hạ sống là Chính Nhân, hành động vì Đại Nghĩa.

Giữ trong tay như ý hồ lô và sở dụng kho bí kíp đại lực kim cương